Privacyverklaring

Volgens de richtlijnen van de A.V.G. (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

JustDAPP Management, gevestigd te Hellevoetsluis, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

JustDAPP Management
Albert Schweitzerlaan 61
3223 WE HELLEVOETSLUIS

tel.: +31615228582
G.A. Daalhuisen is de Functionaris Gegevensbescherming van JustDAPP Management, te bereiken via gerry@justdapp.nl

 

Persoonsgegevens welke wij verwerken

JustDAPP Management verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Zakelijke adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsinformatie (uitsluitend voor zover nodig ter uitvoering van onze diensten en de wettelijke eisen)
 • Bankrekeningnummer (voor de verwerking van de betalingen)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

JustDAPP Management verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Bedrijfsinformatie (uitsluitend voor zover nodig ter uitvoering van onze diensten en de wettelijke eisen
 • Bankrekeningnummer (voor de verwerking van de betalingen)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

JustDAPP Management verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw (aan)vraag
 • Het kunnen uitwerken van een offerte
 • Het kunnen uitvoeren van onze diensten conform de overeengekomen overeenkomst
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

JustDAPP Management verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn bij communicatie met de belastingdienst.

Geautomatiseerde besluitvorming

JustDAPP Management neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JustDAPP Management) tussen zit..

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

JustDAPP Management  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia: Bewaartermijn onbeperkt zolang dit nodig is voor de uitvoering van opdracht
 • Opdracht-documentatie: Bewaartermijn tot 3 jaar na beëindiging opdracht
 • Financiële informatie ten behoeve van uitvoering van de opdrachten (facturen, offertes, betalingen): 7 jaar (wettelijke termijn)

Delen van persoonsgegevens met derden

JustDAPP Management verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

JustDAPP Management gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JustDAPP Management en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar gerry@justdapp.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readablezone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. JustDAPP Management wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

JustDAPP Management neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via gerry@justdapp.nl

 

Hellevoetsluis, Juli 2018